Πολιτική Απορρήτου

"Odyssey Tours - Αθανάσιος Παπαρνάκης"

Ι. Από τις 25 Μαΐου 2018 η επεξεργασία (συλλογή, διατήρηση, διαβίβαση κ.α.) προσωπικών δεδομένων σας ρυθμίζεται - σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης -από τον 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Ο ΓΚΠΔ αυξάνει τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας (επιχειρήσεων, οργανισμών) κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματα των υποκείμενων των προσωπικών δεδομένων (του πελάτη, εργαζόμενου, τρίτου συνεργάτη κ.α.). Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα απλά όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα, ΑΦΜ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, αριθμός κυκλοφορίας μηχανής κ.α. και ευαίσθητα, φωτογραφίες.

Η επιχείρησή μας, το αντικείμενο της οποίας είναι διοργάνωση και εκπλήρωση ταξιδιών με μηχανές εσωτερικού και εξωτερικού προορισμού είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Στην ιστοσελίδα μας www.moto-tours.gr θα βρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα ταξίδια μας καθώς και όλες τις πληροφορίες για την επιχείρησή μας και τις δράσεις της.

Έχουμε ενημερωθεί για τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και με σεβασμό στο θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων η επιχείρησή μας θέτει με σαφήνεια και διαφάνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία αυτών και ότι προβαίνει στις δέουσες ενέργειες εναρμόνισής της με τον ΓΚΠΔ με σκοπό την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Διαβάστε προσεκτικά και κατανοείστε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας προκειμένου να δώσετε ελεύθερα την απαραίτητη για εμάς συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών από την εταιρία μας.

ΙΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ :
«Odyssey Tours - Αθανάσιος Παπαρνάκης» (Διοργανωτής) που εδρεύει στην Κλαυθμώνος 19, 546 34, Θεσσαλονίκη, Αρ. Ειδικού σήματος ΕΟΤ 0933Ε60000204501

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ :
Αθανάσιος Παπαρνάκης, Τηλ. 697 9530954 -  2310 200305 - info@odysseytours.gr / tours@moto-tours.gr

 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ:

Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, μητέρας, ημερομηνία γέννησης, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, αριθμός άδειας οδήγησης, αριθμός κυκλοφορίας μοτοσυκλέτας, διεύθυνση κατοικίας/επαγγελματική, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ, αρμόδια Δ.Ο.Υ., αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και φωτογραφίες

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση, αρχειοθέτηση και διαβίβαση σε τρίτους (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, δημόσιο κ.α.)

Γ. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σας στο ταξίδι που διοργανώνει η επιχείρησή μας

 1. Την σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού
 2. Την οργάνωση του οργανωμένου ταξιδιού
 3. Την οργάνωση της διαμονής και μεταφοράς του πελάτη
 4. Την φωτογράφηση του ταξιδιού
 5. Την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα μας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ( facebook, Instagram, Youtube )

Δ. ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 6 παρ. 1 ΓΚΠΔ)

 1. Εκτέλεση σύμβασης
 2. Συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωση
 3. Συναίνεση

Ε. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα αποθηκεύουμε για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία συλλογής τους, με επιφύλαξη νόμιμη υποχρέωσης της επιχείρησης διατήρησής τους για μεγαλύτερο διάστημα.

Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δικαιούστε να υποβάλλετε αίτημα στον υπεύθυνο επεξεργασίας της επιχείρησής μας μέσω email info@odysseytours.gr / tours@moto-tours.gr ή εγγράφως στην έδρα του «Odyssey Tours - Αθανάσιος Παπαρνάκης» η οποία πρέπει να απαντηθεί σε ένα (1) μήνα στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Για τον έλεγχο των προσωπικών σας στοιχείων.
 • Για διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
 • Για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Για τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν πιστεύετε ότι δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς που δόθηκαν ή γιατί ανακαλέσατε την συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία.
 • Για τον περιορισμό της επεξεργασίας, αν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας έως την εξακρίβωση της ακρίβειας αυτών από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ή τον περιορισμό της επεξεργασίας στο βαθμό που είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Για τη λήψη των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (Δικαίωμα φορητότητας).
 • Για την εναντίωσή σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
 • Για το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως αναλυτικά περιγράφεται στην δικτυακή πύλη της Αρχής: www.dpa.gr.
 • Όλα τα ανωτέρω με την επιφύλαξη ότι δεν παραβιάζουν τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας αλλά και τη συμμόρφωσή της με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Η. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα ανακοινώνουμε σε αεροπορικές, ακτοπλοϊκές εταιρίες για την εκπλήρωση του ταξιδιού που κάθε φορά οργανώνουμε, στην ασφαλιστική εταιρία για την ομαδική ασφάλιση ταξιδίου και σε δημόσιους φορείς.

Λαμβάνονται, δε, όλα τα εύλογα μέτρα με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι αξιόπιστη, ακριβής και πλήρης για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα.

Θ. ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία μας μπορεί να εκχωρήσει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των πελατών σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα - εκτελούντες την επεξεργασία, (κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών). Ειδικότερα:Εξωτερικό Λογιστή & Οικονομικό σύμβουλο για διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων.

I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖOYME ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣOYME ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζουμε εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας, τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στον διακομιστή μας. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών της ιστοσελίδας μας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση. Όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του «Odyssey Tours - Χρυσούλα Ε. Ντάντου» και αρμόδιοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι ενημερωμένοι για την παρούσα πολιτική απορρήτου και δεσμεύονται από αυτή κατά την επεξεργασία των στοιχείων σας καθώς και από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

K. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η εφαρμοστέα/επικαιροποιημένη έκδοση θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στο site της εταιρείας μας. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε ενίοτε την Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις.